Atsakymai į užduotis

Kirčiavimas

Kirčiuojama ryškiau pažymėta raidė. Pastaba: kai kurie žodžiai esperanto kalboje gali būti skiemenuojami keliais būdais.
Na-tu-ro, pro-non-ci, kvi-tan-co, hie-ra-ŭ, ve-spe-re, lu-di-lo, vek-hor-lo-ĝo, vi-ro, vi-ri-no, kui-re-jo, mer-kre-do.

Daiktavardis / būdvardis / prieveiksmis

Oranžinė spalva pažymėti žodžiai yra daiktavardžiai.
Abelo (bitė), ĉar (nes), juna (jaunas), nu (na), silente (tyliai), futbolo (futbolas), bone (gerai), bona (geras), bono (gerumas), bonanimo (geraširdiškumas), bonanima (geraširdiškas),filino (mergina), geedzigi (susituokti), geedziĝo (sutuoktuvės, santuoka), kiu (kas, kuris), klaĉi (patikti), pasvorto (slaptažodis).

Oranžinė spalva pažymėti žodžiai yra būdvardžiai.
Abelisto (bitininkas), civitana (pilietiškas), ĉiuj (visi), ĉokolado (šokoladas), silento (tyla), silenta (tylus), silenti (tylėti), silentas (tyli), bazaro (turgus), anima (dvasingas), delikata (trapus, švelnus, jautrus), flava (geltonas), unu (vienas), gracila (plonas, liesas /kalbant apie žmogų/), silko (šilkas).

Oranžine spalva pažymėti žodžiai yra prieveiksmiai.
Regio (valdymas), somero (vasara), saluto (sveikinimas, pasisveikinimas), feroce (žiauriai, nuožmiai), vere (tikrai, teisingai), certe (tikrai, iš tikrųjų), bone (gerai), gaja (linksmas), gaje (linksmai), gajo (linksmumas), gajni (laimėti), galante (mandagiai), konkrete (konkrečiai), lernejo (mokykla), instruanto (mokytojas /mėgėjas, neprofesionalas/), mondo (pasaulis).

Daugiskaita / moteriškoji giminė

Pateikti žodžiai:
Okulo, dezerto, deserto, lando, domo, homo, horo, semajno, urbo, arbo, unuo, ĝardeno.

Žodžiai, padaryti daugiskaitos forma ir išversti į lietuvių kalbą:
Okuloj (akys), dezertoj (dykumos), desertoj (desertai), landoj (šalys), *domoj (namai), homoj (žmonės), horoj (valandos), semajnoj (savaitės), urboj (miestai), arboj (medžiai), unuoj (vienetai), ĝardenoj (sodai).

* Žodis domoj reiškia namus (pastatus), o namus kaip aplinką nusako žodis hejmo. Panašiai yra anglų kalboje: houses (namai kaip pastatai) ir home (namai kaip aplinka). Lietuvių kalboje žodžio namas daugiskaitos forma sutampa su žodžiu namai.

Pateikti žodžiai:
Avo, onklo, patro, knabo, endzo, koko, bovo, barbiro.

Žodžiai, padaryti moteriškąja forma ir išversti į lietuvių kalbą:
Avino (senelė, močiutė), onklino (teta), patrino (motina), knabino (mergaitė), endzino (žmona), kokino (višta), bovino (karvė), barbirino (kirpėja).

Skaitvardis

Iš pateiktųjų skaitvardžių sudarykite kelintinius skaitvardžius:
Kvin,  naŭ, dektri, deknaŭ, dudek, dudek unu, tridek kvin, tridek sep, tridek ses, kvardek ok, kvindek kvin, sesdek sep, sepdek ses, okdek ok, cent, kvarcent dudek tri, mil, dumil kvin. 
Sudaryti kelintiniai skaitvardžiai:
Kvina (pirmas),  naŭa (devintas), dektria(tryliktas), deknaŭa (devynioliktas), dudeka (dvidešimtas), dudek unua(dvidešimt pirmas), tridek kvina (trisdešimt penktas), tridek sepa(trisdešimt septintas), tridek sesa (trisdešimt šeštas), kvardek oka(keturiasdešimt aštuntas), kvindek kvina (penkiasdešimt penktas), sesdek sepa (šešiasdešimt septintas), sepdek sesa (sepyniasdešimt šeštas), okdek oka (aštuoniasdešimt aštuntas), centa(šimtasis), kvarcent dudek tria (keturi šimtai dvidešimt trečias), mila(tūkstantasis), dumil kvina (du tūkstančiai penktasis). 

Iš pateiktųjų skaitvardžių sudarykite daugybinius skaitvardžius:
Unu, du, kvar.
Sudaryti daugybiniai skaitvardžiai:
Unuoblo (viengubumas), unuobla (viengubas), unuoble (viengubai), duoblo (dvigubumas), duobla (dvigubas), duoble (dvigubai), kvaroblo (keturgubumas), kvarobla (keturgubas), kvaroble (keturgubai).

Iš pateiktųjų skaitvardžių sudarykite trupmeninius skaitvardžius:
Tri, kvin, cent.
Sudaryti trupmeniniai skaitvardžiai:
Triono (trečioji dalis, trečdalis), triona (trečdalinis),  trione (trečdališkai), kvinono (penktoji dalis, penktadalis), kvinona (penktadalinis), kvinone (penktadališkai), centono (dešimtoji dalis, dešimtadalis), centona (dešimtadalinis), centone (dešimtadališkai).

Iš pateiktųjų skaitvardžių sudarykite kuopinius skaitvardžius:
Tri, kvin, ses, sep, ok, naŭ.
Sudaryti kuopiniai skaitvardžiai:
Triopo (trejetas), triope (tryse), kvinopo (penketas), kvinope (penkiese), sesopo (šešetas), sesope (šešiese), sepopo (septynetas), sepope (septyniese), okopo (aštuonetas), okope (aštuoniese), naŭopo (devynetas), naŭope (devyniese).try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9048054-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}