Abėcėlė

Esperanto kalbos abėcėlėje yra 28 raidės.
A a [a], B b [bo], C c [co], Ĉ ĉ [čio], D d [do], E e [e], F f [fo], G g [go], Ĝ ĝ [džio], H h [ho], Ĥ ĥ [cho], I i [i], J j [jo], Ĵ Ĵ [žo], K k [ko], L l [lo], M m [mo], N n [no], O o [o], P p [po], R r [ro], S s [so], Ŝ ŝ [šo], T t [to], U u [u], Ŭ ŭ [uo], V v [vo], Z z [zo]


Raidžių tarimas:

Ĉ ĉ tariame kaip lietuvišką č.
E e tariama kietai, kaip rusiška э.
Ĝ ĝ tariama kaip lietuviškas raidžių junginys dž.
Ĥ ĥ tariama kaip lietuviškas raidžių junginys ch.
Ĵ ĵ tariama kaip lietuviška ž.
Ŝ ŝ tariama kaip lietuviška š.
ŭ nenaudojama žodžių pradžioje, sutinkama su raidėmis a ir e.

Tačiau nevisada  esperantiškąsias raides  ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ ir ŭ  galime parašyti taip, kaip reikia (pvz., rašant trumpąsias žinutes), tokiu atveju vertažinoti, kad galima rašyti  dvejopai:

ĉ = cx, ĝ = gx, ĥ = hx, ĵ = jx, ŝ = sx, ŭ = ux.

Vietoje x, kartais naudojama ir h, bet rečiau.
Daugiau gramatikos... >>>


Kirčiavimas

Esperanto kalboje visada kirčiuojamas priešpaskutinis nuo galo skiemuo:

Ad - vo - ka – to
Aŭ - stra - li - o
Cen - zu - ro
Neŭ - tra - li - o
His - to - ri - o

Užduotis / egzerco
Pabandykite ištarti taisyklingai sukirčiuodami šiuos žodžius:
naturo (gamta), prononci (ištarti), kvitanco (kvitas), hieraŭ (vakar), vespere (vakare), ludilo (žaislas), vekhorloĝo (žadintuvas), viro (vyras), virino (moteris), kuirejo (virtuvė), merkredo (trečiadienis).

Atsakymai į užduotis

Sudurtiniai žodžiai

Sudurtiniai žodžiai sudaromi sudedant dvi ar daugiau greta stovinčių žodžių šaknų arba pačius žodžius. Pirmojo sudurtinio žodžio šaknis nurodo savybę, o paskutinioji nusako pagrindinę žodžio reikšmę.
Pvz.: fero - geležis, vojo - kelias, fervojo - geležinkelis.
Mateno - rytas, manĝi - valgyti, matenmanĝo - pusryčiai.

Užduotis / egzerco
Naudodamiesi žodynu, pabandykite sugalvoti keletą sudurtinių žodžių.

Daiktavardis / būdvardis / prieveiksmis / skaitvardis

Daiktavardis

Visi daiktavardžiai esperanto kalboje turi galūnę -O.
Pvz.: amiko - draugas; tablo - stalas; mondo - pasaulis.

Užduotis / egzerco
Iš pateiktųjų žodžių išrinkite daiktavardžius ir juos išverskite į lietuvių kalbą:
Abelo, ĉar, juna, nu, silente, futbolo, bone, bona, bono, bonanimo, bonanima, filino, geedzigi, geedziĝo, kiu, klaĉi, pasvorto.

Atsakymai į užduotis


Būdvardis

Visi būdvardžiai esperanto kalboje turi galūnę -A.
Pvz.: bona - geras; blanka - baltas; laca - pavargęs.

Užduotis / egzerco
Iš pateiktųjų žodžių išrinkite būdvardžius ir juos išverskite į lietuvių kalbą:
Abelisto, civitana, ĉiuj, ĉokolado, silento, silenta, silenti, silentas, bazaro, anima, delikata, flava, unu, gracila, silko.

Atsakymai į užduotis


Prieveiksmis

Visi prieveiksmiai esperanto kalboje turi galūnę -E.
Pvz.: bone - gerai; blanke - baltai; fine - pagaliau.

Užduotis / egzerco
Iš pateiktųjų žodžių išrinkite prieveiksmius ir juos išverskite į lietuvių kalbą:
Regio, somero, saluto, feroce, vere, certe, bone, gaja, gaje, gajo, gajni, galante, konkrete, lernejo, instruanto, mondo.

Atsakymai į užduotis


Skaitvardis

Skaitvardžiai esperanto kalboje skirstomi į kiekinius, kelintinius, trupmeninius, daugybinius ir kuopinius. Šįkart apžvelgsime tik kiekinius skaitvardžius.

Kiekiniai skaitvardžiai, kaip ir lietuvių kalboje, naudojami norint suskaičiuoti daiktų kiekį.
Kiekiniai skaitvardžiai nelinksniuojami.

Prie kiekinio skaitvardžio pridėję daiktavardžio galūnę -O, gausime daiktavardį, kuris gali būti linksniuojamas.

Pvz.:unu - vienas; unuo - vienetas. Tri - trys; trio - trejetas.

Prie kiekinio skaitvardžio pridėję prieveiksmio galūnę -E, gausime prieveiksmį, kuris gali būti linksniuojamas.
Pvz.: unu - vienas; unue - visų pirma, pirmiausia. Du - du; due - visų antra.

Skaitvardžiai nuo 11 iki 19 gali būti rašomi trejopai:
Pvz.: 11 - dekunu, dek unu, dek-unu; 15 - dekkvin, dek kvin, dek-kvin; 19 - deknaŭ, dek naŭ, dek-naŭ.

Užduotis / egzerco
Garsiai suskaičiuokite nuo vieno iki dešimties:
1. UNU
2. DU
3. TRI
4. KVAR
5. KVIN
6. SES
7. SEP
8. OK
9. NAŬ
10. DEK

Daugiau gramatikos... >>>

Daugiskaita / moteriškoji giminė

Daugiskaita

Daugiskaita esperanto kalboje padaroma prie žodžio pridedant galūnę -J.
Pvz.: amiko (draugas) - amikoj (draugai); lernejo (mokykla) - lernejoj (mokyklos).

Užduotis / egzerco
Sudarykite iš pateiktųjų žodžių daugiskaitos formą ir juos išverskite į lietuvių kalbą:
Okulo, dezerto, deserto, lando, domo, homo, horo, semajno, urbo, arbo, unuo, ĝardeno.

Atsakymai į užduotis

Moteriškoji giminė

Moteriškoji giminė esperanto kalboje padaroma prie žodžio pridedant priesagą -IN-.
Pvz.: viro (vyras) - virino (moteris); frato (brolis) - fratino (sesuo);  fraŭlo (vaikinas) - fraŭlino (mergina).

Užduotis / egzerco
Iš pateiktųjų žodžių sudarykite moteriškąją giminę ir juos išverskite į lietuvių kalbą:
Avo, onklo, patro, knabo, endzo, koko, bovo, barbiro.

Atsakymai į užduotis

Linksniavimas

Esperanto kalboje linksniai sudaromi taip:

Vardininkas (kas?) - daiktavardžio vienaskaitos vardininkas turi galūnę -O. Pvz.:  mondo - pasaulis, homo - žmogus.

Kilmininkas (ko?) - sudaromas pridedant prielinksnį DE. Pvz.:  de mondo - pasaulio, de homo - žmogaus. Gramatiko de Esperanto - esperanto kalbos gramatika. Vilnius estas ĉefurbo de Litovio - Vilnius yra Lietuvos sostinė.

Pastaba: po žodžių, reiškiančių kiekį, skaičių, talpą ar svorį, vietoj prielinksnio DE, vartojamas prielinksnis DA. Pvz.:  glaso da akvo - stiklinė vandens (glaso de akvo - stiklinė vandeniui), kilogramo da kokaĵo - kilogramas vištienos.

Naudininkas (kam?) - sudaromas pridedant prielinksnį Al. Pvz.:  al mondo - pasauliui, al homo - žmogui.

Galininkas (ką?) - sudaromas pridedant galūnę -N. Pvz.:  mondon - pasaulį, homon - žmogų.
Pastaba: žodis su galūne -N taip pat nurodo kryptį. Pvz.:  supren - aukštyn.

Įnagininkas (kuo?) - sudaromas pridedant prielinksnį KUN, PER arba kitais prielinksniais, pagal prasmę. Pvz.:  kun homo - su žmogumi, kun infanoj - su vaikais, per vojo - keliu, per maro - jūra.

Pastaba: prielinksnis PER taip pat vartojamas su žodžiais, reiškiančiais daiktus, priemones, įrankius, kuriais atliekami tam tikri veiksmai. Pvz.: mi skribas per krojano - aš rašau pieštuku, veturi per motociklo - važiuoti motociklu.  

Vietininkas (kur? kame?) - sudaromas pridedant prielinksnį EN. Pvz.:  en domo - name, en Vilnio - Vilniuje.
Pastaba: norėdami nurodyti kryptį, tuomet prielinksnis EN vartojamas su žodžiu, kurio galūnė -N. Pvz.:  mi veturas en Vilnion - aš važiuoju į Vilnių.

Užduotis / egzerco
Iš aukščiau pateiktos medžiagos sudarykite lentelę ir susisteminkite informaciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

Skaitvardžiai

Kelintinis skaitvardis

Kelintiniai skaitvardžiai esperanto kalboje padaromi iš kiekinių skaitvardžių, pridedant galūnę-A.
Pvz.: unua- pirmas; dua- antras; tria- trečias; kvara- ketvirtas; deka- dešimtas; dudeka- dvidešimtas; centa- šimtasis.

Užduotis / egzerco
Sudarykite iš pateiktųjų kiekinių skaitvardžių kelintinius skaitvardžius ir išverskite į lietuvių kalbą: 
Kvin,  naŭ, dektri, deknaŭ, dudek, dudek unu, tridek kvin, tridek sep, tridek ses, kvardek ok, kvindek kvin, sesdek sep, sepdek ses, okdek ok, cent, kvarcent dudek tri, mil, dumil kvin. 

Atsakymai į užduotis

Daugybinis skaitvardis

Daugybiniai skaitvardžiai esperanto kalboje padaromi iš kiekinių skaitvardžių, pridedant priesagą -OBL- ir reikiamą galūnę -O, -A arba -E. Pvz.: tri - trys; triobla - trigubas; trioble - trigubai.

Užduotis / egzerco
Sudarykite iš pateiktųjų kiekinių skaitvardžių daugybinius skaitvardžius ir išverskite į lietuvių kalbą: 
Unu, du, kvar.

Atsakymai į užduotis

Trupmeninis  skaitvardis

Trupmeniai skaitvardžiai esperanto kalboje padaromi iš kiekinių skaitvardžių, pridedant priesagą -ON- ir reikiamą galūnę -O, -A arba -E. Pvz.: du - du; duono - antroji dalis (pusė); duona - pusinis; duone - pusiau, perpus; kvar - keturi; kvarono - ketvirtoji dalis (ketvirtis); kvarona - ketvirtinis; kvarone - keturiomis dalimis.

Užduotis / egzerco
Sudarykite iš pateiktųjų kiekinių skaitvardžių trupmeninius skaitvardžius ir išverskite į lietuvių kalbą:
Tri, kvin, cent.

Atsakymai į užduotis

Kuopinis  skaitvardis

Kuopiniai skaitvardžiai esperanto kalboje padaromi iš kiekinių skaitvardžių, pridedant priesagą -OP- ir reikiamą galūnę -O, -A arba -E. Pvz.:du - du; duopo (duo) - dvejetas; duope - dviese; kvaropo (kvaro) - ketvertas; kvarope - keturiese.

Užduotis / egzerco
Sudarykite iš pateiktųjų kiekinių skaitvardžių kuopinius skaitvardžius ir išverskite į lietuvių kalbą:
Tri, kvin, ses, sep, ok, naŭ.

Atsakymai į užduotis
Daugiau gramatikos... >>>



try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-9048054-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}